Zmienne i Stałe w PHP

Poziom: Początkujący
Część: 04

Spis treści

 1. Zmienne
 2. Typy Zmiennych
 3. Tablice
 4. Zakres Zmiennych
 5. Zmienne Predefiniowane
 6. Zmienne zmienne
 7. Type Casting
 8. Stałe
 9. Stałe Magiczne
 10. Literały

Zmienne

 • Zmienna konstrukcja programistyczna posiadająca trzy podstawowe atrybuty:
  • symboliczną nazwę
  • miejsce przechowywania (rozmiar)
  • wartość
 • definicja zmiennej
  • rezerwuje i przydziela nazwę
  • określa typ
  • przydziela miejse w pamięci
  • określa atrybuty
 • podstawową własnością zmiennej jet to, że przechouje wartość która może być odczytywana i zmieniana

Typy Zmiennych

 • Skalarne
  • Logiczny (bool)
  • Liczby Całkowite (int)
  • Liczby Zmiennoprzecinkowe (float)
  • Ciąg Znaków (string)
 • Złożone
  • Tablice (array)
  • Obiekty (object)
  • Wykonywalne (callable)
 • Specjalne
  • Zasoby (resource)
  • null

Tablice

 • Tablice są tak naprawde uporządkowanymi mapami wartości
 • Przyporządkowuje wartości kluczą
  • Klucze mogą być różnego typu
  • Klucze mogą być różnych typów w jednej tablicy
  • Jeśli klucze są zdefiniowane mówimy o tablicy asocjacyjnej
  • Jeśli klucze nie są definiowane mówimy o tablicy indeksowanej
 • Wartościami tablicy
  • Mogą być dowolne typy, również inne tablice…
  • Elementy tablicy nie muszą być tego samego typu
 • Każda komórka tablicy posiada unikalny indeks (klucz) który może składać się z kluczy kilku wymiarów
 • Tablice wielowymiarowe czyli tablice złożone z innych tablic, wartościami ich komórek są inne tablice.
 • Jest przystosowana do używania jako kilka różnych typów:
  • tablica
  • wektor (lista)
  • słownik
  • kolekcja
  • stos
  • kolejka
 • PHP posiada bardzo duży zbiór funkcji do przeprowadzających operacje na tablicach
  • sortowanie
  • pobieranie wartości i przesuwanie wskaźnika
  • konwersja do innych formatów (JSON, serializacja)
 • Tablica może być zdefiniowana jako wymagany typ parametru przekazywanego przez funkcję

Zakres Zmiennych

 • Zakres zmiennych definiuje nam w w jakim zakresie, jak bardzo rozlegle w kodzie, dana zmienna będzie widoczna (dostępna)
 • Zmienna zdefiniowana w skrypcie ograniczona jest do tego kodu jak również skryptów do niego zaimportowanych (po definicji)
 • Zmienne zdefiniowane w funkcjach i metodach ograniczają swój zasięg tylko do tych funkcji (metod)
 • Zmienne globalne global oraz $GLOBALS
 • Zmienne statyczne static

Zmienne Predefiniowane

 • Superglobals — zmienne wbudowane dostępne w każdym zakresie:
  • $GLOBALS — tablica z referencjami do wszystkich zmiennych dostępnych w globalnym zakresie
  • $_SERVER — tablica ze zmiennymi serwera
  • $_GET — tablica ze zmiennymi GET
  • $_POST — tablica ze zmiennymi POST
  • $_FILES — tablica z plikami przesłanymi poprzez HTTP
  • $_REQUEST — tablica zmiennych rządania HTTP ($_GET + $_POST + $_COOKIE)
  • $_SESSION — tablica zmiennych sesji
  • $_ENV — tablica zmiennych środowiska
  • $_COOKIE — tablica ciasteczek, HTTP Cookies
 • $php_errormsg — ostatni błąd wykonania skryptu
 • $http_response_header — tablica nagłówków odpowiedzi HTTP
 • $argc - liczba argumentów przekazna do skryptu
 • $argv — tablica argumentów przekazanych do skryptu

Zmienne zmienne

 • Zmienne mogą być definiowane w trakcie wykonywania skryptu
 • Możliwe jest dynamiczne tworzenie zemiennych ${'prefix' . $klucz}
 • Zdecydowanie przydatne w przypadku obiektów stdClass (generalnie zmiennych publicznych) w obiektach uwtworzonych na podstawie danych zewnętrznych (zmienna struktura)

Type Casting

 • Jawna zmiana typu zmiennej wraz z rzutowaniem wartości na nowy typ
 • W PHP występuje też niejawna zmiana typu
 • (int), (integer) - konwersja do typu liczb całkowitych
 • (bool), (boolean) - konwersja do typu logicznego
 • (float), (double), (real) - konwersja do typu zmiennoprzecinkowego
 • (string) - konwersja do typu znakowego
 • (array) - konwersja do typu tablicowego
 • (object) - konwersja do typu obiektowego
 • (unset) - konwersja do typu null
 • (binary) - konwersja do typu binarnego

Stałe

 • Identyfikator któremy przypisana jest wartość
 • Po zdefiniowaniu wartość nie może być zmieniana
 • Pozwala lepiej zdefiniować koncepty używane przez programistów w danym kodzie
 • Powinnna być stosowana zamiast literału jeśli dana wartość wyraża jakiś koncept (eliminuje magiczne liczby)
 • Definicja:
  • W kodzie: define("FOO", "something");
  • W klasie: const MIN_VALUE = 0.0;

Stałe Magiczne

Techniczne metadane kodu, pomocne przy diagonowaniu problemów

 • __LINE__ - aktualna linia kodu w pliku
 • __FILE__ - pełna ścieżka do aktualnego pliku
 • __DIR__ - katalog w którym znajduje się aktualny plik
 • __FUNCTION__ - nazwa aktualnej funkcji
 • __CLASS__ - nazwa aktualnej klasy
 • __TRAIT__ - nazwa aktualnej cechy (trait)
 • __METHOD__ - aktualna metoda w klasie
 • __NAMESPACE__ - aktualna przestrzeń nazw

Literały

 • Literał to fragment kodu reprezentujący wartość
 • przykłady:
  $x = 5; // 5 jest literałem
  $y = "tekst"; // "tekst" jest literałem
  $z = time() / 2; // literałem jest tu tylko 2, ponieważ jest ustaloną wartością
  $z = time() / $x; // $x nie jest literałem, (posiada wartość, ale niekoniecznie musi ona być zawsze taka sama)